Bysebas, gevestigd aan Voorbucht 9, Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bysebas – Automotive Fotograaf

Voorbucht 9, Amersfoort

+31 6 12786307

Sebastiaan van ’t Hoog is de Functionaris Gegevensbescherming van Bysebas Hij/zij is te bereiken via info@bysebas.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bysebas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bysebas.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bysebas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Bysebas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bysebas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bysebas) tussen zit.

Bysebas gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: De webwinkel draait op WooCommerce en de automatische betalingen via Mollie, alleen via veilige verbindingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bysebas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: 
– Persoonsgegevens
– Personalia
– Adres
Voor de duur van 2 jaar. Facturen bewaren wij 7 jaar omdat dit de eis is van de belastingdienst. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bysebas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bysebas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Nog even duidelijk de partijen waarmee wij samenwerken.
 
WooCommerce (Webwinkelsoftware)
Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce. Persoonsgegevens die jij ten behoefte van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Bekijk hier het Privacy Beleid van WooCommerce: https://www.woocommerce.com/privacy-policy/
 
Mailprovider Outlook (Mailprovider)
Wij maken voor ons reguliere zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Hiervoor hebben wij een mailadres nodig en naam + achternaam om onze mailen te adresseren. Soms worden er meer gegevens via de mail verstuurd, dit is bijvoorbeeld ter bevestiging van een bestelling of het nalopen of gegevens correct zijn.  Wij versturen per mail geen gegevens die niet relevant zijn voor onze dienstverlening. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Bekijk hier het Privacy Beleid van Outlook: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
 
Mollie (Betalingssysteem)
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcarsnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Bekijk hier het Privacy Beleid van Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy
 
Drukwerkdeal (prints)
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw favoriete canvas bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Drukwerkdeal BV voor het uitvoeren van het druk en printwerk van canvas en andere materialen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Drukwerkdeal BV delen. Drukwerkdeal BV gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren (versturen via PostNL) van de overeenkomst. In het geval dat Drukwerkdeal BV onderaannemers inschakelt, stelt Drukwerkdeal BV jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Bekijk het Privacy beleid van Drukwerkdeal hier: https://www.drukwerkdeal.nl/nl/pages/privacy
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bysebas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bysebas gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Google Analytics cookie die anoniem aangeeft hoe vaak een bezoeker de website heeft bezocht, wanneer voor het eerst en laatst.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook
Naam: Ect, csm, presence, c_user, fr, xs, lu, sb, pl, datr, dats
Functie: Bysebas maakt gebruik van Facebook pixel (vanaf 16 juli 2022). De cookies maken inzichtelijk welke door Facebook ingezette media effectief is en hierdoor kun je op websites die je bezoekt, nadat je op website(s) van Bysebas bent geweest, advertenties van Bysebas te zien krijgen die bij jouw voorkeur passen (interest based targeting). Ook kunnen wij via deze cookies aan geselecteerde doelgroepen gerichte advertenties op Facebook laten zien. Als je bezwaar hebt tegen het tonen van gepersonaliseerde advertenties door Facebook, kun je je instellingen wijzigen via deze link: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bysebas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bysebas.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Bysebas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bysebas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bysebas.com